Category Archives: Botnia Punishment X

Botnia Punishment X – Diego Gonzalez vs. Jarkko Latomäki

September 23rd 2011, Seinäjoki, Finland

Botnia Punishment 10

Diego Gonzalez, Sweden vs. Jarkko Latomäki, Finland

 

Advertisements

Botnia Punishment X – James Saville vs. Thomas Hytten

September 23rd 2011, Seinäjoki, Finland

Botnia Punishment 10

James Saville, England vs. Thomas Hytten, Norway